I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Regulamin Select Profit

Drukuj
Opublikowano Odsłony: 2032

REGULAMIN PROGRAMU „Select Profit”.

z dnia 16.12.2019r.

SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ.

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

  1. Organizator – Business Solutions Wojciech Karłowski (Agencja Pracy Select).
  2. Partner– podmiot, który zawarł z Organizatorem umowę o współpracy, lista Partnerów zawarta jest w Załączniku nr 1.
  3. Administrator Kart – Organizator.
  4. Pracownik–pracownik uczestniczący w programie „Select Profit”, zatrudniony u Organizatora.
  5. Program– Akcja Select Profit” dla Pracowników Agencji Pracy Select umożliwiająca korzystanie
   z rabatów w punktach wymienionych w załączniku nr 1 – zasady opisane zostały w „Regulaminie Programu Select Profit” dla pracowników”.
  6. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Programie dostępny jest na stronie www.select-hr.pl oraz w biurze Business Solutions – Agencji Pracy Select.
  7. Rabat rabat w wysokości nie mniejszej niż 5% na zakupy i usługi dokonywane przez Pracowników w punktach wymienionych w załączniku nr 1.  
  8. Karta - wydana Pracownikowi karta plastikowa, posiadająca nazwę Programu, logo Organizatora, oznaczona imieniem i nazwiskiem pracownika.
   1. Z karty może korzystać  Pracownik – natomiast, o ile informacja szczegółowa przy liście rabatów w Załączniku nr 1 nie mówi inaczej, rabaty mogą być przyznawane również na osoby towarzyszące Pracownika oraz Członków rodziny Pracownika w obecności Pracownika;
   2. Karta może być wykorzystana jednorazowo w ciągu jednego dnia u jednego Partnera o ile Partner nie zdefiniuje tego inaczej w Załączniku nr 1.
   3. Karta nie jest kartą kredytową lub płatniczą bądź innym środkiem płatniczym;
  1. Członek Rodziny - współmałżonek oraz dzieci Pracownika w wieku do ukończenia 18 lat.
  2. Aktywacja Karty – moment wręczenia karty.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Program prowadzony jest na terytorium RP, w wybranych sklepach i punktach usługowych.
 2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w treści Regulaminu, jak
  i załączników do niego.
 4. Organizator zastrzega, że nie będzie powiadamiał pracowników o zmianach w regulaminie. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.select-hr.pl
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem
  z karty oraz używaniem jej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 6. Jakiekolwiek naruszenie przez Pracownika lub Partnera Programu warunków określonych
  w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z karty, może spowodować jej unieważnienie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE.

 1. Pracownik uzyskuje prawo do otrzymania Karty, po przepracowaniu przez niego 30 dni na rzecz Organizatora.
 2. Pracownik przystępuje do Programu poprzez złożenie podpisu na akceptacji udziału w Programie i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem, akceptując tym ustalone przez Organizatora zasady realizacji Programu. Zobowiązany jest on do przestrzegania Regulaminu.
 3. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) oraz wprowadzenia w dniu 24.05.2018r.ustawy o ochronie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia 24.05.2018r.) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powyższymi wymogami.
 4. W zakresie udzielonej zgody jak również adekwatnie do celu przetwarzania danych osobowych uczestników Programu, administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom współpracującym z nim w tym zakresie.

KARTA

 1. Właścicielem karty „Select Profit” przez cały okres trwania programu jest Organizator.
 2. Karta wydawana jest nieodpłatnie, pozostaje własnością Organizatora oraz jest niezbywalna.
 3. Pracownik jest zobowiązany używać karty zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Jeden Pracownik może posiadać tylko jedną kartę.
 5. Karta może być używana od dnia jej Aktywacji do dnia zakończenia Programu, jednak nie później niż do dnia rozwiązania stosunku pracy z Pracownikiem, któremu została wydana dana karta.
 6. Pracownik posiadający kartę „Select Profit” począwszy od dnia otrzymania karty może korzystać ze zniżek u Partnerów wymienionych w załączniku nr. 1. Karta upoważnia Pracownika do uzyskiwania rabatu. Organizator zastrzega, że lista Partnerów może ulegać zmianie w dowolnym momencie trwania programu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu ważności karty.
 8. Pracownik przyjmuje do wiadomości, że karta jest własnością Organizatora i po zakończeniu zatrudnienia musi kartę zwrócić. Brak zwrotu karty skutkować może potrąceniem z ostatniego wynagrodzenia kosztu produkcji karty w wysokości 10,00zł jednorazowo.

 USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB UTRATA KARTY.

 1. W przypadku uszkodzenia lub utraty karty Pracownik ma prawo wystąpić o wydanie mu nowej karty. Pracownik może otrzymać nową kartę jedynie po dokonaniu powyższego zgłoszenia.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia karty.

 ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY I UZYSKANIA ZNIŻKI NA ZAKUPY.

 1. Pracownik może uzyskać rabat u Partnerów uczestniczących w Programie.
 2. W celu otrzymania rabatu za zakup towarów lub usług u Partnera, należy każdorazowo okazać kartę przed zamówieniem towaru / usługi. Jeśli karta nie zostanie okazana kasjerowi  przed rozpoczęciem skanowania, rabat nie zostanie naliczony.
 3. W przypadku zaistnienia awarii systemu komputerowego, odpowiedzialnego za przeliczanie rabatu uzyskanie go będzie niemożliwe do momentu jej usunięcia.
 4. Rabat uzyskany przy pomocy karty w ramach programu nie łączy się z innymi promocjami u Partnerów.
 5. Partner może wymagać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości potwierdzającego zgodność danych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Program organizowany jest przez Organizatora na czas nieokreślony.
 2. W zakresie dotyczącym warunków uczestnictwa w Programie, w tym zwłaszcza zasad jego działania, Organizator, Partnerzy oraz Pracownicy korzystający z Programu, są zobowiązani w dniu przystąpienia do Programu jak i przez cały okres, w którym są objęci jego działaniem, do przestrzegania przepisów prawa, w tym prawa podatkowego. Zmiany przepisów prawa nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu, a jego postanowienia stojące w sprzeczności z normami prawa przestają wówczas obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Po zakończeniu Programu nie będzie możliwe uzyskanie rabatu na zakupy i usługi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu, w stosunku do poszczególnych Partnerów lub w stosunku do wszystkich Partnerów uczestniczących w Programie, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny.

Załącznik nr 1 - lista firm i zniżek

DziśDziś197
W tym tygodniuW tym tygodniu1226
W tym miesiącuW tym miesiącu1794
TotalTotal758044
Joomla 1.7 Templates designed by Football Jacke